Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów na Hurtowej platformie sprzedażowej prowadzonej przez Icom Poland Sp. z o.o. Sp. K. pod adresem icom-poland.com

Sprzedaż na platformie jest ograniczona wyłącznie do zweryfikowanych podmiotów gospodarczych

 1. Sprzedawca: Icom Poland Sp. z o.o. Sp. K., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000512041
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  1. Pod numerem telefonu: +48 61 651 7271 (koszt połączenia według taryfy operatora).
  2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: hurt@icom-poland.com

§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Hurtowej platformy sprzedażowej.
 2. Hurtowa platforma sprzedażowa – serwis internetowy pod adresem icom-poland.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Hurtowej platformy sprzedażowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – Podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który zaakceptował niniejszy regulamin, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia na Hurtowej platformie sprzedażowej.
 6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Hurtowej platformy sprzedażowej.
 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Hurtowej platformie sprzedażowej, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Hurtowej platformy sprzedażowej.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Hurtowej platformy sprzedażowej dostępnej pod adresem icom-poland.com
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Hurtowej platformie sprzedażowej przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem Hurtowej platformy sprzedażowej.
 4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza na Hurtowej platformie sprzedażowej.
 5. Wszystkie Towary oferowane na Hurtowej platformie sprzedażowej są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Żeby złożyć Zamówienie w Hurtowej platformie sprzedażowej, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail)
  2. Zaakceptować zasady współpracy (Regulamin)
  3. Posiadać aktywne konta na Hurtowej platformie sprzedażowej
  4. Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
  5. Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
 7. Klient akceptujący zasady współpracy wyraża jednocześnie zgodę na komunikację marketingową telefoniczną i mailową w oparciu o zdefiniowany adres e-mail

§3 Ceny

 1. Ceny podane na Hurtowej platformie sprzedażowej są cenami netto oraz brutto podanymi w złotych polskich. Wszelkie należne podatki są doliczane w Koszyku.
 2. Ceny produktów są wyliczane na podstawie przydzielanego indywidualnie Klientowi rabatu w ramach konta Klienta.
 3. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Hurtowej platformy sprzedażowej.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Hurtowej platformy sprzedażowej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Dostęp do składania zamówień na Hurtowej platformie sprzedażowej mają wyłącznie pozytywnie zweryfikowane przez Sprzedającego podmioty gospodarcze. 
 4. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Hurtowej platformie sprzedażowej.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Klient otrzyma fakturę VAT. Dokument zostanie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.
  1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
  2. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
  4. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 9. Realizacja Zamówienia odbywa się wciągu 2-5 dni roboczych.
 10. W przypadku Zamówień produktów kontraktacyjnych i oraz produktów będących w drodze czas realizacji jest zależny od terminu określonego w przybliżeniu w opisie produktu
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 12. Hurtowa platforma sprzedażowa prowadzi sprzedaż na terenie Europy.

§5 Sposoby płatności za Zamówienie

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania tego typu przesyłki w uzasadnionym przypadku oraz zmiany na płatność przelewem.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Płatność za pomocą usługi Przelewy24
 4. Płatność za pomocą usługi Kup z Twisto

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. Wysyłka kurierska
  2. Odbiór osbisty
 3. Całkowity czas realizacji zamówienia na produkty dostępne w magazynie wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie jak najszybciej.
 4. W przypadku wysyłki kurierskiej Klient jest obciążany kosztami dostawy
 5. Jeśli kwota Zamówienia jest większa niż 500zł netto, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.
 6. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi 2-5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.
 7. Dla produktów w Kontraktacji i produktów w drodze obowiązują zasad i terminy realizacji określone przez Sprzedawcę. Zwykle realizacja zamówień odbywa się do 6 miesięcy od złożenia zamówienie w ramach Kontraktacji.
 8. Na produkty w Kontraktacji Klient powinien złożyć osobne/oddzielne zamówienie od produktów w ofercie regularnej.

§7 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną do dwóch lat liczonych od daty zakupu.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: Icom Poland Sp. z o.o. Sp. K., Firmowa 8, 62-023 Robakowo
  2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: hurt@icom-poland.com
 5. Do przyjęcia reklamacji niezbędny jest wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na życzenie klienta lub w poniższym linku Formularz reklamacyjny.
 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze formularzem reklamacyjnym.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 9. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci należność wynikającą z wystawionej faktury korygującej VAT..

§8 Postanowienia końcowe

 1. Klient posiadający konto w Hurtowej platformie sprzedażowej zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji email.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Koninie.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.